door: Chris Denneboom

Naar aanleiding van de crisis staan bij veel bedrijven de resultaten onder druk. Vaak geeft dit extra spanningtussen compagnons. Momenteel is er een duidelijke stijging waar te nemen in het aantal conflicten dat uitgevochten wordt voor de rechter. Wat kunt u doenwanneer u een conflict heeft met uw compagnon en – beter nog – wat kunt u doen om conflicten te voor – komen of te beslechten?

De start van een vruchtbare samenwerking

Wanneer ondernemers een compagnonschap aan gaan, besteden zij meestal aandacht aan het ondernemingsplan, de fiscale aspecten en de juridische structuur. Doorgaans wordt er weinig aandacht geschonken aan de juridische vastlegging van de samenwerking op zichzelf. Toch is dit van groot belang. Ik refereer niet alleen naarafspraken als de arbeidstijd,de beloning en de bevoegdhedenvan de compagnons, maar vooral naar wat er gebeurt bij calamiteiten, zoals echtscheiding, overlijden, arbeidsongeschiktheid en ruzie. Wat dan in grote lijnen duidelijk moet zijn is wie het voortzettingsrecht krijgt en tegen welke prijs de ene compagnon de andere (of diens erfgenamen) uitkoopt.

Voorkomen is beter dan genezen

Het vastleggen van de onderlinge afspraken is afhankelijk van de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt.

Is er gekozen voor een V.O.F. of een maatschap, dan vindt de vastlegging plaats in een V.O.F.-/maatschapscontract. Is er sprake van een B.V.- structuur, dan vindt de vastlegging plaats in een aandeelhoudersovereenkomst en managementovereenkomsten. De ervaring leert dat naarmate de afspraken duidelijker zijn vastgelegd er bij calamiteiten minder conflicten ontstaan. Het grootste discussiepunt blijft bij een ruziesplitsing de waarde van de onderneming waarop de uitkoopprijs gebaseerd dient te worden. Soms wordt er gekozen voor een simpele formule om de goodwill vast te stellen. Dit geeft echter zelden een goede weergave van de werkelijke waarde. Het beste is om op te nemen dat een waarderingsdeskundige de waarde dient vast te stellen en dan bij voorkeur een Register Valuator. Hiermee weet u dat u in ieder geval de goede deskundige aanroept die een waardering van de onderneming moet maken en rekening houdt met alle relevante aspecten.

Download

Download dit artikel in PDF-formaat

Naar de rechter?

Bij een conflict wordt er al snel naar de rechter gestapt. Toch is het verstandig om te bekijken of u er met behulp van adviseurs onderling kunt uitkomen. U kunt dan denken aan mediation of een bindend adviesprocedure. Het voordeel van het laatste is dat er grote mate van vrijheid is om de procedure in te richten, wat zich vooral kan vertalen in tijdwinst. Bij geschillen worden meestal juristen als adviseurs ingeschakeld. Wanneer het geschil van economische aard is, zoals bij waarderingsvraagstukken, dienen ook deskundigen op het gebied van ondernemingswaardering te worden geraadpleegd. Een aantal deskundigen heeft zich naast zijn eigen vakgebied ook bekwaamd in de juridischeaspecten in relatie tot geschillen. Hierdoor zijn zij niet alleen deskundig op hun vakgebied, maar weten zij ook hoe zij moeten optreden als deskundige binnen de rechtsgang. Deze deskundigen staangeregistreerd in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

    In onze ‘disclosure statements’ vindt u een overzicht van onze ervaringsachtergrond. U kunt ze hier downloaden.