ValuePro Haarlem B.V. gevestigd aan Mollerusweg 62 2031 BZ  Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.valuepro.nl

Mollerusweg 62

2031 BZ  Haarlem 023-2100151

C. Denneboom is de Functionaris Gegevensbescherming van ValuePro Haarlem B.V. Hij is te bereiken via cdenneboom@valuepro.nl

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen
  • zorgvuldig beveiligen

Persoonsgegevens die wij verwerken

ValuePro Haarlem B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens van klanten waarmee een overeenkomst voor de uitvoering van haar dienstverlening is aangegaan en uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld voor:

  • het stellen van vragen
  • het aanmelden voor bijeenkomsten
  • het reageren op artikelen

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming

ValuePro Haarlem B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ValuePro Haarlem B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

ValuePro Haarlem B.V. verstrekt uitsluitend en alleen uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer derden ingeschakeld worden bij de uitvoering van de opdracht zullen zij zijn onderworpen aan de bepalingen zoals opgenomen in deze privacy verklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ValuePro Haarlem B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ValuePro Haarlem B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@valuepro.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ValuePro Haarlem B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@valuepro.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

ValuePro Haarlem B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 december 2018