Waarderings

methoden

Een compleet overzicht

BEKIJK HET OVERZICHT

Het belang van goed waarderen

Wanneer er bij de aan- of verkoop van een bedrijf voldoende verkopers of kopers zijn, zal door de marktwerking een redelijke prijs ontstaan. Idealiter een prijs die voor verkoper hoger ligt dan de door hem gepercipieerde waarde van de onderneming, en voor de koper juist een lagere prijs dan de door hem gepercipieerde waarde.
Maar hoe te waarderen… wat als dit niet zo is?

Wat speelt er bij u?

Bij een geschil lopen de emoties vaak hoog op. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of geschillen tussen compagnons of aandeelhouders. Onze adviseurs kunnen u bijstaan als partijdeskundige, treden op als onafhankelijk deskundige in of buiten rechte of als arbiter. Als partijdeskundige bepalen we in overleg met u en uw overige adviseurs (advocaat en/ of belastingadviseur) de te volgen strategie, gericht op het oplossen van het conflict met een zo gunstig mogelijk resultaat. Indien dit door middel van praktische oplossingen kan gebeuren, geven we daar de voorkeur aan. Maar indien nodig staan wij u ook bij als het geschil voor de rechter wordt gebracht.

Als arbiter of onafhankelijk deskundige in of buiten rechte zullen we (met oog voor belangen van beide partijen) met toepassing van hoor en wederhoor het geschil beslechten. In alle gevallen zal vooraf een procedure worden overeengekomen waarin de te volgen stappen zijn beschreven en volgens welke wij onze bevindingen zullen rapporteren.


In het artikel “Ruzieënde compagnons” schreven we over de wijze waarop compagnons toekomstige problemen in de samenwerking kunnen voorkomen en hoe deze op te lossen als deze zich toch voordoen. Lees meer →

Het komt voor dat aan bedrijfsoverdrachten geen transactie ten grondslag ligt met een at-arms’-length staande derde. Men kan hierbij denken aan:

 • een ouder die het bedrijf overdraagt aan (één van) de kinderen of aan een werknemer in het kader van de Bedrijfsoverdrachtfaciliteit (BOF);
 • een concern die vennootschappen in de groepsstructuur herschikt;
 • een vennootschap die haar onderneming aan een andere vennootschap in de groep verkoopt;
 • een onderneming die het personeel wil laten participeren in de resultaten van de onderneming door middel van een aandelenparticipatieplan.

In alle genoemde gevallen betreft het transacties met relatieve insiders. Met familie of medewerkers wordt doorgaans niet op het scherpst van de snede onderhandeld. Juist dan hebben partijen er belang bij om een onafhankelijke waardering van de onderneming zodat geen van de partijen (onbewust) bevoordeeld of benadeeld wordt. In het geval van waarderen bij fiscale kwesties zal de Belastingdienst bijzondere aandacht hebben voor de waardering van de onderneming. Ter voorkoming van discussie of het beter kunnen aangaan ervan met de Belastingdienst is het raadzaam in voorkomende gevallen een door een onafhankelijke waarderingsdeskundige opgesteld waarderingsrapport te overleggen. Niet alleen de Belastingdienst heeft extra belangstelling voor dergelijke transacties, ook de wederpartij (personeel dat de aandelen verkrijgt) of andere belanghebbenden (schuldeisers van de vennootschap die haar onderneming verkoopt, kinderen die niet in de bedrijfsopvolging meedoen) zullen een onafhankelijke waardering van de onderneming meer op waarde weten te schatten. Dit voorkomt toekomstige problemen over de vastgestelde prijs.


Voor ‘Van Waarde magazine’ schreven we uitgebreid over de werking van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Lees meer →

Van huwelijkse boedels en nalatenschappen kunnen ondernemingsvermogens deel uitmaken. Ook in deze situaties geldt dat voor de bepaling van de waarde van de boedel of nalatenschap het van belang is voor de onderneming een waardering uit te voeren. Of dit nu een onderneming is die wordt gedreven als eenmanszaak, personenvennootschap of een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal, wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Echtscheidingen

Wanneer één van of beide ex-echtelieden ondernemer is of zijn en één of meerdere bedrijven heeft dan kan het zijn dat de waarde van deze onderneming in de boedelverdeling betrokken dient te worden. Het hangt van de wijze waarop de ex-echtelieden getrouwd zijn geweest af in hoeverre er sprake is van een tot de boedel behorende onderneming die bij scheiding moet worden verdeeld of verrekend. Een bedrijfswaardering of waardering van de aandelen geeft dan inzicht in de waarde die in de verdeling betrokken dient te worden. Daarnaast is de alimentatiegrondslag voor ondernemers vaak een bron van discussie. Gaat men uit van alleen het salaris of dient ook de winst van de onderneming in ogenschouw te worden genomen bij de bepaling van de alimentatiegrondslag? Daarnaast kan een pensioenvoorziening in eigen beheer voor extra complicaties zorgen. Wat is het effect op de waarde van de aandelen als gevolg van de waardering van het pensioen op commerciële waarde?

ValuePro heeft ruime ervaring bij het waarderen van ondernemingen en het bepalen van alimentatiegrondslagen bij echtscheidingen. Wij treden op als partijdeskundige of als gerechtelijk deskundige. Ook komt het regelmatig voor dat wij als onafhankelijk deskundige optreden bij minnelijke regelingen, mediation of ‘collaborative divorces’.


In het artikel “Scheiden doet lijden” in het blad Mr. schreven we over de effecten van hoogoplopende emoties op de afwikkeling van de uitkoop van een ex echtgeno(o)t(e) bij een echtscheiding. Lees meer →

Bij een waardering bij bedrijfsovername is één van de meest belangrijke aspecten. Immers de daadwerkelijke transactieprijs zal gebaseerd zijn op de waarde. Als bij de aan- of verkoop van een bedrijf er voldoende verkopers of kopers zijn dan zal door de marktwerking en onderhandeling een redelijke prijs ontstaan. Echter niet altijd is er een open marktwerking. Er zijn redenen waarom u slechts met één bepaalde partij tot een transactie wilt komen, bijvoorbeeld bij een strategische bedrijfsovername. U wilt dan zeker weten dat de prijs die dan tot stand komt recht doet aan de waarde. Een waardebepaling kan dan uitkomst bieden.

Speciale situaties van overdracht

Wanneer (een deel van) een onderneming overgedragen wordt binnen de familie of aan medewerkers dan wordt er doorgaans niet op het scherpst van de snede onderhandeld. Juist dan hebben partijen belang bij een onafhankelijke waardering van de onderneming zodat geen van de partijen (onbewust) bevoordeeld of benadeeld wordt. Dit voorkomt toekomstige problemen over de vastgestelde prijs. In dit soort situaties kijkt ook de Belastingdienst mee met bijzondere belangstelling voor de zakelijkheid van de overdrachtsprijs.

ValuePro wordt regelmatig ingeschakeld door accountants en advocaten bij bedrijfsoverdrachten, familieoverdrachten en medewerkersparticipaties om te borgen dat de waarde op een deskundige wijze wordt vastgesteld en de onafhankelijkheid van de waardebepaling te borgen.

In het artikel “Discounted Cash Flow meer dan koffiedik kijken” voor Belastingmagazine schreven we dat een goed onderbouwde prognose de basis is van een goede waardering. Lees meer → 

Het zal u maar gebeuren. Een leverancier of afnemer houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. Er wordt inbreuk gepleegd op uw patenten. De huur wordt op onrechtmatige wijze opgezegd, waardoor de onderneming zijn bedrijf heeft moeten sluiten of elders op een minder gunstige locatie heeft moeten voortzetten. U ondervindt daar schade door. In eerste instantie is het zaak dat u uw recht haalt en dat daadwerkelijk door een rechter wordt vastgesteld dat er sprake is van wanprestatie of onrechtmatige daad. Vervolgens zal de omvang van de schade en het causale verband tussen de schade en de schadeveroorzakende gebeurtenis moeten worden vastgesteld.

In de rechtspraak wordt in deze gevallen gesproken van vermogensschade, bij waarderingen spreken we van economische schade. Vermogensschade is het nadelige verschil tussen de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden en de financiële positie in de situatie dat de schadeveroorzakende gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden. Het verschil bestaat uit gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten als gevolg van de schade en voordeelsverrekening (kostenbesparingen als gevolg van de schade). De schade moet worden begroot op de meest passende wijze, waarbij de volgende aspecten in ogenschouw moeten worden genomen:

 • Soort schade: vermogensschade of ander nadeel?
 • Berekeningsgrondslag: abstract of concreet?
 • Tijdstip: ex ante of ex post?
 • Schadeperiode: tijdelijke of blijvende waardevermindering?
 • Prognoses: kwaliteit en toereikendheid.

De schadevergoeding dient ertoe de schadelijdende partij weer in die vermogenspositie te brengen alsof de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet heeft voorgedaan.

De adviseurs van ValuePro kunnen u bijstaan als partijdeskundige of als gerechtelijk deskundige aangesteld worden in een (schadestaat) procedure.

Prijsformules / Earn-out

Het komt regelmatig voor dat er bij verkoop van de aandelen de prijs niet in één keer wordt betaald, maar afhankelijk wordt gesteld van toekomstige resultaten, een zogenaamde earn-outregeling. De omvang van de nabetalingen is dan van één of meer factoren afhankelijk en wordt door middel van een formule bepaald, waarvan toekomstige omzetten en/of resultaten(marges) vaak deel uitmaken. Veelal ontstaan interpretatiekwesties pas op het moment dat deze formule moet worden toegepast, dikwijls jaren later. De formule blijkt dan niet robuust te zijn voor gewijzigde omstandigheden of geen rekening te hebben gehouden met elementen die wel opgenomen hadden moeten worden. Wij kunnen u helpen bij de interpretatie van dergelijke formules zodat het meest recht wordt gedaan aan de bedoelingen die partijen destijds voorstonden of stellen een alternatief voor.

Second opinion

Ook in het geval dat u wordt geconfronteerd met een door derden uitgevoerde waardebepaling kunnen wij voor u beoordelen of tot de bepaalde waarde op grond van de beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd, of dat meer gegevens noodzakelijk zijn voordat een waarde kan worden bepaald. Op basis van deze eerste beoordeling kan worden besloten in overleg met de wederpartij te treden om tot een aanpassing van de waardebepaling te komen of zelfstandig een waardeanalyse uit te voeren waarin alle relevante gegevens worden meegewogen.


In het artikel “Waarde en prijs” voor PE tijdschrift voor bedrijfsopvolging leggen we het verschil tussen waarde en prijs uit. Lees meer →

Impairment test vindt zijn grondslag in de accountantsregels zoals IFRS IAS 36. Vanuit deze regels dient per balansdatum beoordeeld te worden of er sprake is van een bijzondere waardevermindering.

Wanneer de opgenomen boekhoudkundige waarde hoger is dan de economische waarde dan is er sprake van impairment. In de jaarrekeningen dient dan een impairment loss opgenomen te worden.

De economische waarde of ook wel fair value waarde van een specifiek activum wordt primair bepaald op basis van een discounted cashflow analyse. Wanneer voldoende data aanwezig is kan de fair value ook bepaald worden op basis van een multiple analyse.

ValuePro ondersteunt ondernemingen bij het opstellen van impairment berekeningen en ondersteunt accountants bij het controleren van de impairment berekeningen als onderdeel van de accountantscontrole

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek

We spreken klare taal en u heeft in ieder geval een idee van de mogelijkheden

  Disclosure Statements

  In onze ‘disclosure statements’ vindt u een overzicht van onze ervaringsachtergrond. U kunt ze hier downloaden.